البته دراجرای تکنیک های ساعد وپنجه این سه حالت

بهتر نشان داده میشود درهرحال ؛ والیبال دارای سه گارد اصلی ایستاده – متوسط

ونشسته می باشد .حالابه تجزیه وتحلیل هرکدام خواهم پرداخت.

گارد ایستاده : بسیار شبیه ایستادن معمولی می باشد یعنی ؛

- فاصله پاها ازیکدیگر به اندازه عرض شانه است

- وزن بدن روی تمام سطح کف پا منتقل میشود

- زانوها بسیاراندک خم می شوند (یااصلا خمیدگی ندارد)

- باسن کمی به سمت عقب متمایل شده وسر و سینه بازیکن نیز اندکی

به جلو میآید

- دستها ازناحیه آرنج خم شده و زاویه بین استخوانهای بازو و ساعد نزدیک

به 90درجه خواهد بود

- فرد آماده جابجایی ویا حرکت دادن دستها به منظور دریافت ساعد

(درحالت ایستاده ) یا پاس پنجه می باشد

- نگاه فرد کاملا به جلو و مراقب مسیر توپ وجریان بازی

- پاهانیز میتوانند اندکی نسبت به هم عقب وجلو قرارگیرند


گارد متوسط:

بیشترین کاربرد را در ورزش والیبال داراست. من نیز درتمام آموزش تکنیکها

ازاین گارد استفاده خواهم کرد.مزایای این گارد عبارت است از:

1- به راحتی و با زمان کم میتوان از این گاردبه گارد نشسته یا ایستاده رفت

2- تعادل بدن درحین انجام تکنیک بسیاربالاست

3- آمادگی بدن برای عکس العمل و بخصوص جابجایی های سریع زیاد است

4- بدن ازلحاظ فرم آمادگی برا ی انجام پرش دروضعیت مناسبی قراردارد.

5- به دلیل پایین بودن نسبی مرکز ثقل بدن میتوان ازهمین گارد تکنیک های

افت و شیرجه رانیز انجام داد.

تجزیه وتحلیل گارد :

- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز میشوند

- زانوها خمیده شده تاجایی که زاویه بین استخوانهای ساق و ران پا حدود 90

درجه می شود

- دستها مانند گارد ایستاده میباشد

- باسن بیشتر به سمت عقب رفته و سر و سینه نیز بیشتر از قبل به جلو متمایل

خواهدشد

- درپشت نبایستی هیچ گونه خمیدگی ایجاد شود

- نگاه کاملا به جلو ومراقب توپ وجریان بازی

- وزن بدن بیشتر برروی سینه کف پا وپنجه پاها می باشد.

- پاها نیز اندکی به عقب وجلو گذاشته میشود


گارد نشسته :

ازاین گارد دردریافت توپ هایی باسطح ارتفاع پایین – اجرای پاس پنجه

نشسته – آمادگی جهت انجام تکنیک افت وشیرجه ویا اجرای غلت پشت

استفاده فراوان میشود .افرادلیبروازاین گارد دردفاع ازمدافع یامهاجم ویا

دریافت توپهای سنگین اسپک و سرویس پرشی حریف میتوانند بهترین بهره راببرند.

تجزیه وتحلیل گارد:

- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز است

- زاویه بین استخوانهای ران وساق پا به بسته ترین حالت خود میرسد

- مرکز ثقل بدن به سطح زمین بسیارنزدیک میشود

- دستها بیشتر از دو گارد قبلی برای حفظ تعادل به جلو می آیند

- معمولا پای قویتر یاتکیه گاه (پای تعادل) درجلو قرارمیگیرد

- آمادگی عمومی بدن برای اجرای افت (جلو یا پهلو) - غلت و یا بلندشدن

سریع وادامه بازی